USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

USDA Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam yuav txhawb nqa cov kab ke khoom noj kom ruaj khov, muaj ntau yam, thiab muaj kev sib tw zoo dua qub.  Cov Chaw Hauj Lwm Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam no yuav txhawb nqa cov neeg tsim khoom los ntawm kev muab kev pab cuam hauv zej zog kom nkag mus rau cov khoom siv hauv zej zog thiab hauv cheeb tsam, suav nrog kev sib txuas cov neeg tsim khoom rau cov lag luam muag khoom me thiab cov xaj khoo mus muag.Lawv yuav muab kev pab cuam txuj ci uas xav tau kom nkag mus rau cov kiab khw tshiab, nkag mus rau tsoom fwv, xeev, thiab hauv zej zog cov chaw pab cuam, thiab yuav pab cov neeg tsim khoom me thiab nruab nrab hauv kev kov yeej cov teeb meem rau kev nkag mus rau cov kiab khw, nrog rau kev tsom mus rau cov neeg ua liaj ua teb, cov yug tsiaj, thiab cov ua lag luam khoom noj uas tsis tau txais kev pab cuam. 

Cov Tseem Ceeb Tshaj Rau Kev Pab Nyiaj

1. lus nug: Puas yog muaj kev txiav txim siab yam tseem ceeb ua ntej rau USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam?

Lus teb: Yog lawm, USDA npaj siab yuav xaiv tsawg kawg ib lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam uas ua hauj lwm rau txhua yam hauv qab no: Colonias (cov cheeb tsam nroog ntawm Teb Chaws Meskas/Mexico ciam teb); Kev xav tau siab/txwv cov peev txheej ntawm Delta thiab Sab Qab Teb Sab Hnub Tuaj, suav nrog thaj chaw uas muaj kev txom nyem tsis tu ncua; thiab cov chaw xav tau kev pab siab heev ntawm AppalachiaAMS tseem yuav pab nyiaj rau ib Lub Chaw Hauj Lwm Khoom Noj Rau Haiv Neeg Tsawg hauv teb chaws. saib tshooj 1.4 ntawm RFA kom paub ntxiv txog cov cheeb tsam.

Lo lus nug ntxiv 9/29/2022

2. lus nug: Puas yog cov tseem ceeb tshaj rau kev pab nyiaj tau teev tseg hauv RFA txhais tau hais tias plaub lub chaw lag luam twb raug xaiv rau cov chaw tshwj xeeb lawm? Puas yog USDA twb tau txiav txim siab cov cheeb tsam uas Lub Chaw Lag Luam Hauv Cheeb Tsam yuav ua hauj lwm?

Lus teb: Tsis yog, Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam tseem tsis tau raug xaiv los sis xaiv tsa thiab tseem tsis tau txiav txim siab txog cov cheeb tsam.  USDA tau txheeb xyuas plaub qhov tseem ceeb tshaj plaws (Colonias; Kev xav tau siab/txwv cov peev txheej ntawm Delta thiab Sab Qab Teb Sab Hnub Tuaj; thaj chaw xav tau siab ntawm Appalachia; thiab Lub Chaw Pab Cuam Haiv Neeg Tsawg Hauv Teb Chaws), tab sis cov koom haum/kev koom tes uas yuav ua hauj lwm rau cov cheeb tsam no tseem tsis tau xaiv.Txhua daim ntawv thov yuav raug tshuaj xyuas thiab xaiv tom qab hnub tag sij hawm ntawm daim ntawv thov Lub Kaum Ib Hli Tim 22, 2022. peb npaj siab yuav xaiv yam tsawg kawg li ntawm rau Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam.Saib tshooj 1.4 ntawm RFA kom paub ntxiv txog cov cheeb tsam.

Lo lus nug ntxiv 10/6/2022

3. Lus nug: Hauv tshooj Kev Txhawb Rab Peev Xwm, nws hais tias $100,000 tuaj yeem siv los txhawb cov kev xav tau hauv cheeb tsam thiab/los sis Cov Chaw Lag Luam.Qhov nyiaj $100,00 no yog rau ib lub xyoos xwb los yog tag nrho thoob plaws txoj hauj lwm pab cuam no?

Lus teb: Qhov kev pab cuam no yog los ua hauj lwm hauv Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam los ntawm kev cog lus koom tes nrog USDA. Cov Chaw Hauj Lwm Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam yuav sib koom tes, muab kev pab cuam, thiab muab cov chaw pab tsim kho rau cov lag luam hauv cheeb tsam. Cov nyiaj pab txhawb rab peev xwm tuaj yeem nce mus txog $100,000 thiab peb cia siab tias Cov Chaw Hauj Lwm Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam yuav ua ntau yam nyiaj pab thoob plaws tsib xyoos hauv daim ntawv cog lus koom tes. Ib qho nyiaj pab rau ib lub koom haum tuaj yeem yog qhov siab tshaj ntawm $100,000 tshaj 5 xyoos.

4. Lus nug: Qhov tsawg kawg nkaus thiab siab tshaj ntawm qhov nyiaj pab yog dab tsi?

Lus teb: Qhov nyiaj pab yam tsawg kawg nkaus yog $15 lab, thiab qhov nyiaj pab siab tshaj plaws yog $50 lab.

Cov kev sib koom tes

1. Lus nug: Cov txheej txheem xav tau ntawm Kev sib koom tes?

Lus teb: Kev sib koom tes yuav tsum ua kom tau raws li cov qauv xaiv uas piav qhia hauv qab no, txawm li cas los xij dhau ntawm cov qauv xaiv no lawm yuav tsis "xav tau cov txheej txheem" rau qhov yuav tsim kev sib koom tes li cas los yog hom koom haum uas tsim nyog los ua qhov kev koom tes nrog.

Kev sib koom tes yog ib daim ntawv cog lus ntawm peb los yog ntau lub koom haum (raws li tau teev tseg hauv Tshooj 3.1) sawv cev yam tsawg kawg yog ob hom koom haum tsim nyog thiab yuav tsum yog nyob hauv cheeb tsam nroog uas lawv thov tuaj rau cov kev pab (tsis suav lub chaw pab cuam haiv neeg tsawg, uas tau muaj thoob teb chaws).Txhua qhov kev sib koom tes yuav xaiv tus neeg thov ua thawj coj, tseem hu ua "Tus Neeg Thov."

Txhawm rau ua kom pom kev sib koom tes, tus neeg thov yuav tsum xa cov ntawv cog lus qhia txog kev sib koom tes.Nyob hauv sij hawm 45 hnub ntawm qhov nyiaj pab, Tus Neeg Thov Kev Pab yuav muab USDA Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Nkag Siab ntawm cov neeg koom tes piav qhia txog seb txhua tus neeg koom tes yuav pab txhawb rau Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam li cas. Cov ntawv thov yuav tsum suav nrog kev koom tes los ntawm ntau feem hauj lwm xws li hauv zej zog, xeev, haiv neeg tsawg, los sis cov tsoom fwv hauv cheeb tsam, cov koom haum pab cuam haiv neeg tsawg, pab pawg saib xyuas tsab cai khoom noj, cov chaw tsim khoom thiab/los sis cov koom haum tsim khoom, cov tsev kawm ntawv qib siab, cov sib koom tes saib xyuas kab ke khoom noj nyob hauv nroog thiab hauv sab, cov chaw pab dab, thiab cov chaw thauj khoom, cov chaw tsim khoom, cov chaw saib xyuas khoom noj, cov chaw muag khoom, thiab cov zej zog thiab cov chaw lag luam ua liaj ua teb uas tseem tsis tau txais kev pab. saib RFA Tshooj 3.1 kom paub ntxiv txog cov koom haum tsim nyog.

2. Lus nug: Puas yog "Tus Neeg Thov Kev Pab" yog hais txog txhua lub koom haum thiab tus khub koom nrog hauv daim ntawv thov los sis tsuas yog lub koom haum ua thawj coj uas siv rau sawv cev ntawm kev koom tes?

Lus teb: "Tus neeg thov" yog hais txog tus thawj lub koom haum/tus thawj coj uas xa daim ntawv thov USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam thov sawv cev ntawm kev koom tes thiab yuav muaj lub luag hauj lwm lees txais thiab tswj hwm daim ntawv cog lus yog tias ib tus tau txais nyiaj pab.

Lo lus nug ntxiv 9/29/2022

3. Lus nug: Kuv tuaj yeem tiv tauj nrog cov neeg ua hauj lwm ntawm AMS li cas los tham txog kev thov daim ntawv cog lus hauv Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam?

Lus teb: Thov xa email RegionalFoodCenters@usda.gov thiab ib tus tswv cuab ntawm peb pab pawg yuav teb rau koj tsab email nyob hauv 2 hnub ua hauj lwm. AMS kuj tseem tuav Cov Sij Hawm Ua Hauj Lwm los teb cov lus nug txog Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam.Mus Saib Cov Ntaub Ntawv Qhia Ntau Yam Txog Cov Ntsiab Lus

Kev Tsim Nyog

1. lus nug: Leej twg thiaj li xam tias yog tus tsim nyog thov rau USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam Qhov Kev Pab?

Lus teb: Thov saib tshooj 3.1 kom paub ntau ntxiv txog cov koom haum tsim nyog.

2. lus nug: Yog tias kuv tsis tau tswj hwm tsoom fwv cov nyiaj pab ua ntej dhau los, kuv puas tsim nyog thov?

Lus teb: Tshooj 1.3.5 ntawm RFA hais tias tus neeg thov yuav tsum qhia pom tias muaj peev xwm thiab muaj kev paub dhau los txog kev tswj hwm pob nyiaj tus nqi siab thiab ntau ntawm tsoom fwv cov nyiaj.Yog tias koj tsis tau tswj hwm tsoom fwv cov nyiaj, tej zaum nws yuav zoo dua uas koj los ua tus khub, tsis yog tus neeg thov thiab tus thawj tswj hwm ntawm cov nyiaj.

3. Lus nug: Puas yog peb tuaj yeem thov rau USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam Qhov Kev Pab ua ntawv cog lus sib koom tes yog tias peb yog lub koom haum tsis yog ua lag luam (501)(c)(3) qhov zoo li cas tseem nyob nrog IRS?

Lus teb: Yog. yog tias muaj nyiaj pab, tus neeg thov yuav tsum tau txheeb xyuas lawv qhov (501)(c)(3) kom tau txais USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam cov nyiaj pab.

4. Lus nug: Puas yog qhov tseeb tias cov neeg tau txais kev pab ncaj qha ntawm cov nyiaj pab yuav tsum yog neeg nyob hauv Teb Chaws Meskas, tab sis cov neeg koom nrog tsis tas yuav tsum yog?

Lus teb: Raws li tshooj 3.1 ntawm RFA, Txhua tus neeg thov thiab cov koom haum tsim nyog uas tsim kev sib koom tes yuav tsum yog neeg nyob hauv, thiab muaj keeb kwm ntawm kev ua hauj lwm, thaj chaw uas lawv tau thov los ua Lub Chaw Hauj Lwm Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam, thiab yuav tsum yog cov neeg nyob hauv ua tus tswv koom haum thiab ua hauj lwm nyob hauv 50 Teb Chaws Meskas, Cov Nroog ntawm Columbia,Commonwealth of Puerto Rico, the United States Virgin Islands, Guam, American Samoa, Commonwealth of the Northern Mariana Islands los sis cov av Haiv Neeg Is Dias nyob rau thaj chaw hauv cheeb tsam ntawm Teb Chaws Meskas.

5. Lus nug: Puas yog tus neeg thov los sis tus neeg koom tes nrog yuav tsum muaj nyob rau lub sij hawm tsawg kawg nkaus kom tsim nyog?

Lus teb: Tsis yog. txawm li cas los xij, kev koom tes yuav tsum txiav txim siab txog kev tswj hwm nyiaj txiag thiab kev tshaj tawm cov cai rau tsoom fwv cov nyiaj pab thaum txiav txim siab tias lub koom haum twg yuav tsum yog tus thawj/thawj tus neeg thov rau USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam cov nyiaj pab.

6. Lus nug: Puas yog Lub Chaw Pab Cuam Haiv Neeg Tsawg tus thawj coj ua ntawv thov yuav tsum nyob hauv teb chaws, Haiv Neeg Tsawg/Tus ib txwm ua lub koom haum?

Lus teb: Raws li tau piav nyob rau hauv tshooj 1.4 ntawm RFA, Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam yuav tsum suav nrog tus neeg thov tsim nyog uas yog pab pawg neeg los sis haiv neeg ua hauj lwm uas feem ntau ua hauj lwm rau Neeg Ib Txwm Nyob Meskas thiab cov zej zog haiv neeg tsawg, thiab tus uas tau muaj keeb kwm txog kev ua hauj lwm tiav tau zoo nrog cov zej zog haiv neeg tsawg hauv thaj chaw no, thiab nws yuav tsum qhia pom tias muaj kev sib koom tes thoob plaws nrog cov neeg khoom tes nrog thoob teb chaws.

7. Lus nug: Puas yog cov neeg koom tes tuaj yeem pom nyob ntawm ntau daim ntawv thov Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam yog tias tus thawj ua ntawv thov yog tus neeg sib txawv?

Lus teb: Yog. ib tug koom nrog nyob rau hauv ib daim ntawv cog lus koom tes yuav suav nrog ntau daim ntawv thov, thiab muaj peev xwm tau txais nyiaj los ntawm ntau tshaj ib qho nyiaj pab.Txawm li cas los xij, cov tswv cuab zoo li no tsis tuaj yeem them nyiaj los ntawm ob qho nyiaj pab rau tib txoj hauj lwm.

8. Lus nug: Yog tias tus neeg thov, tus koom nrog, los sis tus tau txais cov nyiaj pab me tab tom nyob tos uas yog ib feem ntawm nws lub luag hauj lwm thiab cov kev pab, puas yog qhov no yuav txwv lawv kom tsis pub tau kos koom nrog qhov kev koom tes no?

Lus teb: Lawv tuaj yeem koom nrog hauv qhov kev pab, tsuav yog tsis muaj nyiaj siv rau ncua sij hawm nyob tos thiab lub koom haum qhov kev txhawb nqa ib txwm tsis cuam tshuam nrog qhov kev thov txoj hauj lwm pab cuam. cov nyiaj pab tsis tuaj yeem muab siv rau cov dej num kev nyob tos, thiab cov dej num hauv txoj hauj lwm pab cuam uas cuam tshuam txog kev nyob tos yuav tsis tau txais kev tso cai.

Cov lus nug ntxiv 9/29/2022

9. Lus nug: Kuv lub koom haum tsis muaj kev paub dhau los txog kev tswj hwm qhov kev pab nrog tus nqi 100+ cov nyiaj pab me, peb puas tsim nyog?

Lus teb: Tsis yog, txawm li cas los xij koj lub koom haum yuav tsum muaj peev xwm ua kom pom lub peev xwm los tswj hwm ntau qhov nyiaj pab.Yog tias koj tsis tau tswj hwm ntau qhov nyiaj pab, tej zaum yuav zoo dua uas koj los ua tus khub, tsis yog ua tus thawj coj. hais txog qhov Cov Lus Nug Txog Rab Peev Xwm Kab Ke Teev Naub Ntawv Txog Kev Nyiaj Txiag nrog rau qhov RFA tshooj 5.1 (Cov Kev Npaj Nyiaj Txiag thiab Cov Kev Tuav Tswj Nyiaj Txiag) kom paub ntau ntxiv.

10. Lus nug: Puas yog lub koom haum tuaj yeem xa ntau dua ib daim ntawv thov?

Lus teb: Tsis yog, ib lub koom haum tsuas tuaj yeem ua tus thawj coj ntawm ib daim ntawv thov xwb.Txawm li cas los xij, ib lub koom haum tuaj yeem tshwm sim ntawm ntau lub Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam daim ntawv thov ua tus khub yog tias lawv tsis tau them nyiaj los ntawm ob qhov kev pom zoo rau tib txoj hauj lwm. 

Lo lus nug ntxiv 10/6/2022

11. Lus nug: Yog tias ib lub koom haum Neeg Ib Txwm Nyob Meskas yog tus khub ntawm daim ntawv thov, tab sis tsis yog tus thawj coj, Lub Koom Haum no puas tsim nyog los ua Lub Chaw Pab Cuam Haiv Neeg Tsawg Hauv Teb Chaws?

Lus teb: Txhawm rau ua hauj lwm hauv Lub Chaw Pab Cuam Haiv Neeg Tsawg Hauv Teb Chaws, tus thawj coj ua ntawv thov yuav tsum muaj keeb kwm ruaj khov ntawm kev ua hauj lwm hauv cov Neeg Is Dias Hauv Teb Chaws.Lub koom haum no tsis tas yuav tsum yog tsoom fwv pawg neeg lees paub, tab sis lawv yuav tsum muaj keeb kwm ruaj khov nrog pab pawg ua hauj lwm rau haiv neeg tsawg.Lub koom haum maub kev pab rau haiv neeg tsawg yuav tsis txwv rau kev raug suav nrog hauv cov ntawv thov rau Lub Chaw Pab Cuam Haiv Neeg Tsawg Hauv Teb Chaws thiab USDA qhib rau cov koom haum los muab kev pab rau haiv neeg tsawg uas tau suav nrog ntawm lwm lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam cov ntawv thov.

12. Lus nug: AMS cov neeg ua hauj lwm puas tuaj yeem pab txuas kev sib koom tes hauv cov cheeb tsam tshwj xeeb? 

Lus teb:  Thaum AMS cov neeg ua hauj lwm tsis tuaj yeem pab tsim kev koom tes hauv cheeb tsam ncaj qha, koj tuaj yeem siv tau cov npe teev tseg no txhawm rau nrhiav cov ntaub ntawv tiv tauj ntawm cov neeg uas xav koom nrog hauv daim ntawv thov rau Lub Chaw Hauj Lwm Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam daim ntawv cog lus kev koom tes.Yog tias koj xav muab tso rau hauv daim ntawv teev npe zej tsoom, xa email rau RegionalFoodCenters@usda.gov.Sau koj lub npe, koj lub koom haum lub npe, koj lub nroog los sis cheeb tsam, xeev, thiab tus email tiv tauj.

Cov lus nug ntxiv 10/13/2022

13. Lus nug:  Puas yog cov koom haum ua lag luam thiaj li yog lub tsim nyog ua tus thawj coj Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam?

Lus teb: Tsis yog, raws li tshooj cai RFA teev tseg, tsuas yog Tsis Tsis Yog-Tsoom Fwv Cov Khoom Haum (NFE) thiaj tau teev tseg los ntawm 2 CFR 200.1 yog cov koom haum tsim nyog.NFE txhais tau tias lub Xeev, tsoom fwv hauv nroog, haiv neeg Is Dias, Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (IHE), los sis lub koom haum tsis yog ua lag luam uas ua hauj lwm rau Tsoom Fwv cov nyiaj pab uas yog tus tau txais los sis tus tau txais me. cov koom haum hauv kev sib koom tes tuaj yeem ua hauj lwm los sis cog lus nrog cov chaw hauj lwm ntiag tug los sis zej tsoom, txog cov koom haum ua lag luam los sis tsis yog ua lag luam kom txhawb kev sib koom tes, pab cuam txuj ci, thiab cov kev pab txhawb rab peev xwm ntawm lub chaw hauj lwm.

14. Lus nug: Puas yog cov koom tes nrog thiab cov tau tsim los koom nrog tsim nyog tau txais kev tso npe ua tus thawj coj ntawm cov neeg thov?

Lus teb: Yog tias kev koom tes los sis kev sib koom tes haum raws li ib qho ntawm cov chaw tsim nyog tau teev tseg hauv ntu 3.1 ntawm RFA lawv tsim nyog thov. cov koom haum tsim nyog rau kev koom tes yog Tsis Yog-Tsoom Fwv Cov Chaw Hauj Lwm, uas tau txhais nyob rau hauv 2 CFR 200.1 raws li lub xeev, tsoom fwv hauv zos, Haiv Neeg Is Dias, Cov Koom Haum Kev Kawm Qib Siab (IHE), thiab cov koom haum tsis yog ua lag luam.Tsuas yog cov koom haum koom tes uas tsis faib cov nyiaj tau los rau lawv cov tswv cuab raug suav tias yog 'cov tsis yog ua lag luam.2 CFR 200.1 teev lub ntsiab lus txog lub koom haum tsis yog ua lag luam tias yog“…txhua lub chaw sib koom tes, ntseeg siab, koom haum, lub chaw koom tes, los sis lwm lub koom haum, tsis suav nrog hauv IHEs, uas: (1) Ua hauj lwm feem ntau rau kev tshawb fawb, kev kawm, kev pab cuam, kev pab dawb, los sis cov hom phiaj zoo sib xws hauv kev nyiam rau pej xeem; (2) Tsis yog koom ua ke rau cov txiaj ntsig; thiab (3) Siv cov nyiaj tau los los tswj, txhim kho, los sis nthuav dav kev ua hauj lwm ntawm lub koom haum."

15. Lus nug:  Peb puas tuaj yeem tsim tau Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam uas ua hauj lwm ntawm ib qho khoom noj xwb (piv txwv li khoom noj, nqaij nruab deg, khoom noj mis nyuj, thiab lwm yam)?

Lus teb: Lub zeem muag ntawm txoj hauj lwm no yog txhawb nqa ntau yam kev lag luam me thiab nruab nrab cov khoom noj thiab yog li ntawd, ib daim ntawv thov uas tsuas yog txhawb nqa ib qho khoom noj xwb yuav tsis tso cai.  

Cov Nyiaj Sib Ntxiv

1. Lus nug: Puas yog yuav tsum muaj cov nyiaj sib ntxiv rau USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam?

Lus teb: Tsis yog, cov nyiaj sib ntxiv tsis yog qhov yuav tsum tau ua rau Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam.

Cov Nqi Tso Cai

1. Lus nug: USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam puas tuaj yeem siv nyiaj los yuav av los sis vaj tsev?

Lus teb: Tsis tau. nws tau txwv tsis pub siv cov nyiaj pab rau kev nrhiav vaj tsev, chaw nyob, los sis av los sis ua tsev ntxiv, txhim kho, cov kev tsim kho, hloov kho, hloov tshiab, npaj dua tshiab, rov tsim dua, kho kom zoo dua qub los sis kho ua lwm yam rau cov vaj tse los yog cov khoom uas muaj lawm (suav nrog cov qib vaj tse thiab kev txhim kho thiab cov nqi ua vaj tse).  Cov nyiaj yuav raug siv los xauj ib lub tsev los sis chaw ua hauj lwm rau lub hom phiaj tshwj xeeb, thaum lub sij hawm ua hauj lwm.

Nco tseg: AMS muab kev pab cuam kev tsim qauv vaj tse pab cuam txuj ci yam tsis tau them nqi. kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv, mus saib peb tus vev xaib kev tawm qauv vaj tse

2. Lus nug: Puas yog cov peev nyiaj tuaj yeem raug siv rau kev tsim vaj tse?

Lus teb: Tsis yog, Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam tej zaum yuav tsis raug siv rau kev tsim kho thiab kev yuav vaj tse, raws li cov lus qhia tsis sib xws ntawm tsoom fwv kev pab nyiaj.Txhua qhov nyiaj pab AMS yog nyob rau hauv cov nqe lus thiab tej yam kev mob, cov qauv nqi, thiab lwm yam kev txiav txim siab tau piav qhia hauv nqi lus Tshwj Xeeb Kev Ua Hauj Lwm (pdf) thiab AMS Cov Ntsiab Lus Qhia Dav thiab Cov Xwm Txheej (pdf)

Nco tseg: AMS muab kev pab cuam kev tsim qauv vaj tse pab cuam txuj ci yam tsis tau them nqi. kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv, mus saib peb tus vev xaib kev tawm qauv vaj tse.

3. Lus nug: Koj puas koj tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntxiv txog yam uas tsim yog ua "kev xaj yuav cov cuab yeej siv tshwj xeeb?"

Lus teb: Tshooj 4.6.1 ntawm RFA qhia txog cov nqi tso cai ntsig txog cov cuab yeej siv tshwj xeeb.

4. Lus nug: Dab tsi yog qhov yuav tsum tau ua thiab lub sij hawm nthuav qhia rau kev tswj hwm USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam daim ntawv pom zoo kev koom tes?

Lus teb: Tus neeg tau txais txiaj ntsig lub luag hauj lwm kev tswj hwm rau USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam (nrog rau cov ntawv nthuav qhia yuav tsum tau ua) tau piav qhia ntau ntxiv hauv AMS Cov Ntsiab Lus Piav Qhia Dav thiab Cov Xwm Txheej (pdf)

5. Lus nug: Cov nqi tswj hwm puas tso cai tso rau hauv Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam?

Lus teb: USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam Program tso cai rau suav nrog cov nqi sab nraud (tseem hu ua Cov Nqi Chaw Hauj Lwm thiab Kev Tswj Hwm) uas yog ib feem ntawm cov nyiaj hauv txoj hauj lwm pab cuam. cov ntaub ntawv ntau ntxiv tuaj yeem nrhiav pom hauv Tshooj 4.6.3 ntawm RFA.

6. Lus nug: Puas yog qhov nyiaj pab siab tshaj plaws suav nrog cov nqi sab nraud/kev tswj hwm?

Lus teb: Yog.

7. Lus nug: Puas yog USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam tuaj yeem siv nyiaj qiv nyiaj me los sis rov tso cai dua?

Lus teb: Yog.Lub hom phiaj ntawm cov nyiaj txhawb rab peev xwm ntawm daim ntawv cog lus no yog tias tus neeg tau txais nyiaj pab yuav muab cov kev pab cuam nyiaj txiag ntau txog $100,000.Tshooj 1.3 ntawm RFA muab cov lus qhia ntxiv txog kev txhawb rab peev xwm thiab cov nyiaj pab me.

8. Lus nug: Puas yog cov nyiaj pab tuaj yeem raug siv los xaj yuav tsheb?

Lus teb: Tshooj 4.6.1 ntawm RFA qhia txog cov nqi tso cai ntsig txog cov cuab yeej siv tshwj xeeb. cov tsheb xws li tsheb thauj khoom yog suav tias yog cov cuab yeej tshwj xeeb.Saib Cov Ntsiab Lus Tshwj Xeeb thiab Cov Xwm Txheej Qhov Kev Pab (pdf) kom pom cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog cov cuab yeej siv.

9. Lus nug: Yuav soj qab xyuas cov cuab yeej siv uas tau xaj yuav li cas?

Lus teb: Cov cuab yeej uas tau xaj yuav ntawd yuav raug soj qab xyuas los ntawm AMS raws li xav tau los ntawm 2 CFR § 200.313

Cov lus nug ntxiv 9/29/2022

10. Lus nug: Puas yog cov neeg ua hauj lwm pab txhawb rau txoj hauj lwm thaib kev nyiaj txiag raug sau tias yog cov nyiaj siv ncaj qha?

Lus teb: Yog lawm, cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm saib xyuas feem ntau raug xam ua cov nqi lwm yam, txawm li cas los xij, cov nqi no tuaj yeem yog cov nqi siv ncaj qha yog tias cov xwm txheej tau teev tseg hauv 2 CFR 200.413(c) raug lawm. 

11. Lus nug: Puas yuav muaj kev them nyiaj ua ntej?

Lus teb: Yog, kev them nyiaj ua ntej yuav raug coj los sib sab laj raws li AMS Cov Ntsiab Lus Feem Nyiaj Pab thiab Cov Xwm Txheej (pdf)

 Daim Ntawv Thov/Kev Xa Mus

1. Lus nug: Puas yog qhov txwv phab ntawv ntawm daim Ntawv Piav Qhia Txoj Hauj Lwm Pab Cuam tsis suav cov ntaub ntawv xws li cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb cov ntawv qhia txog tus kheej?

Lus teb: Yog.Qhov kev txwv phab ntawv tsuas yog siv tau rau cov ntsiab lus hauv nws daim qauv Qhia Txog Txoj Hauj Lwm Pab Cuam nkaus xwb.Lwm cov ntaub ntawv uas xav tau xws li cov ntawv cog lus thiab cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb cov ntawv qhia txog tus kheej yuav tsis raug suav rau qhov kev txwv no.

2. Lus nug: Puas yog cov neeg ua hauj lwm AMS tuaj yeem tshuaj xyuas daim qauv ntawm kuv daim ntawv thov ua ntej xa mus?

Lus teb: AMS tsis tuaj yeem tshuaj xyuas cov ntawv thov ua ntej lawv raug xa los ntawm Grants.gov.Txawm li cas los xij, yog tias koj muaj lus nug tshwj xeeb txog cov nqi tso cai thiab cov dej num, tiv tauj tau rau peb hauv email ntawm RegionalFoodCenters@usda.gov.

3. Lus nug: Kuv puas tuaj yeem xa kuv daim ntawv thov hauv fev, email, hauv chaw xa ntawv, los sis nqa tuaj ntawm tes?

Lus teb: Tsis yog. AMS yuav tsis lees txais cov ntawv thov xa tuaj ntawm fax, ntawv, email, hauv chaw xa ntawv, los sis nqa tuaj ntawm tes.Txhua daim ntawv thov yuav tsum xa hauv is lev thos niv los ntawm Grants.gov.

4. Lus nug: Puas yog tias tsuas yog cov neeg thov thiaj li xam tias yog Cov Neeg Ua Hauj Lwm, thiab txhua lwm tus neeg koom nrog hauv Pab Pawg Txoj Hauj Lwm yuav xam raws li Daim Ntawv Cog Lus?

Lus teb: Yog.Tus neeg thov yuav sau tag nrho cov neeg ua hauj lwm thiab cov nqi txiaj ntsig rau nws cov neeg ua hauj lwm nyob rau hauv cov nyiaj txiag, thiab tus koom nrog cov nqi yuav xam raws li Daim Ntawv Cog Lus.

5. Lus nug: Puas yog cov ntaub ntawv xa nrog daim ntawv thov yuav tsum muab rub nkag uas siv qhov ntxiv cov ntaub ntawv (add attachment function) hauv grants.gov los sis qee cov ntawv foos uas yuav tsum tau xa nws mus ib leeg.

Lus teb: Daim Ntawv Qhia Txog Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam yuav tsum xa ua PDF thiab txuas nrog rau Grants.gov cov ntawv thov "Daim Ntawv Foos Xa Nrog Piav Qhia Txoj Hauj Lwm" nyob ntawm daim ntawv thov. Lwm cov ntawv xa nrog yuav tsum tau muab xa nrog rau cov ntawv thov Grants.gov siv lub pob "Add Attachments" hauv qab daim ntawv SF-424 item #15.

6. Lus nug: Puas yog peb xav tau daim ntawv qhia txog tus kheej rau cov koom haum koom tes nrog rau cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb?

Lus teb: Txhua tus neeg uas tau teev npe nyob rau hauv Cov Neeg Ua Hauj Lwm Tseem Ceeb ntawm cov lus piav qhia txoj hauj lwm (nyob rau hauv tshooj Cov Kws Tshaj Lij thiab Cov Neeg Koom Tes) yuav tsum muaj daim ntawv piv qhia txog tus kheej nrog cov ntawv thov.. cov ntawv piav qhia txog tus kheej rau cov koom haum koom tes uas tsis muaj npe nyob hauv Cov Neeg Ua Hauj Lwm Tseem Ceeb tsis tas yuav xa tuaj. 

Lo lus nug ntxiv 10/6/2022

7. Lus nug: Puas yog muaj daim qauv ntawv thov rau siv thaum xa daim ntawv thov?

Lus teb: Yog, muaj daim ntawv foos sau qhia thiab cov lus qhia raws li qhov Yuav Thov Li Cas.Qhov link txuas mus rau daim foos piav qhia yog: RFBCNarrativeForm. docx (live. com) thiab daim qauv PDF ntawm cov lus qhia daim ntawv piav qhia tuaj yeem nrhiav pom uas yog mus saib hauv USDA Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam Cov Lus Qhia Txog Daim Ntawv Piav Qhia.

Ua ntej tau txais nyiaj pab

1. lus nug: Puas yog muaj cov koom haum nrog cov nyiaj pab AMS uas twb muaj lawm koom nrog hauv daim ntawv thov?

Lus teb: Yog lawm, cov koom haum nrog AMS cov nyiaj pab tam sim no tuaj yeem koom nrog hauv daim ntawv thov ntev npaum li cov hauj lwm uas lawv thov ua nrog Lub Chaw Ua Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam sib txawv li lawv cov nyiaj pab txoj hauj lwm los sis kev tsim ntawm los sis txuas ntxiv tab sis tsis yog tib yam hauj lwm uas lawv thov nyiaj pab tam sim no.

Grants.gov Cov Ntaub Ntawv

1. Lus nug: Tus ntawv AOR yog txhais los li cas?

Lus teb: AOR yog Lub Koom Haum Tus Neeg Tau Txais Kev Tso Cai Sawv Cev, uas yog tus neeg muaj cai kos npe thiab xa daim ntawv thov nyiaj pab sawv cev rau lub tuam txhab, lub koom haum, lub chaw hauj lwm, los sis tsoom fwv. AOR tau txais kev tso cai los ntawm lawv EBiz POC (E-Business Point of Contact) yog li lawv tuaj yeem xa cov ntawv thov sawv cev ntawm lawv lub koom haum.

2. lus nug: Yuav ua li cas koj thiaj dhau ua los yog rau npe ua ib tus AOR?

Lus teb:  Koj yuav tsum xub rau npe ua ib tus neeg thov ntawm Grants.gov.Thaum koj muaj DUNS/UEI thiab koj lub koom haum muaj SAM tus as qhauj, koj li EBiz POC yuav tau txais email ceeb toom rau lawv tias koj tau sau npe thiab yuav tsum tau tso cai.

3. lus nug:  Qhov EIN yog dab tsi?

Lus teb:  Qhov EIN yog Tus Tswv Hauj Lwm Tus Npawb Qhia Txog Tus Kheej. Tus npawb no raug xaiv rau los ntawm IRS.

4. lus nug: Kuv yuav paub tau li cas tias kuv daim ntawv thov tau xa mus raws sij hawm?

Lus teb:  Tom qab koj xa koj daim ntawv thov mus rau Grants.gov, koj (AOR) yuav tau txais daim ntawv ceeb toom tsis siv neeg tau txais los ntawm qhov kab ke uas muaj Grants.gov taug qab tus npawb thiab hnub tim/lub sij hawm ua hauj lwm ntawm daim ntawv thov. daim ntawv ceeb toom no tsuas yog qhia tias tau txais los ntawm Grants.gov thiab tsis qhia tias tau txais los ntawm AMS.Grants.gov kuj tseem tuaj yeem xa cov ntawv ceeb toom xa yuam kev rau koj yog tias koj daim ntawv thov raug xa tsis raug.Yog tias daim ntawv thov xa tiav rau qhov kev lees paub ntawm Grants.gov, AOR yuav tau txais daim ntawv lees paub thib ob hauv is lev thos niv.Thaum USDA-AMS tau txais daim ntawv thov los ntawm Grants.gov, AOR yuav tau txais email ceeb toom thib peb.Thaum kawg, yog tias AMS xaiv nws tus kheej lub chaw saib xyuas tus npawb/sau ib tsab email thib plaub rau AOR.

5. Lus nug:  Yuav muab cov ntaub ntawv ntxiv rub nkag hauv Grants.gov li cas?

Lus teb:  Daim qauv ntawv piav qhia txoj hauj lwm yuav tsum muab xa nrog rau "Daim Ntawv Foos Xa Nrog Piav Qhia Txoj Hauj Lwm" ntawm cov ntawv thov.Txhua lwm cov ntawv xa nrog yuav tsum tau muab xa nrog rau cov ntawv thov Grants.gov siv lub pob "Add Attachments" hauv qab daim ntawv SF-424 item #15.Thaum rub nkag cov ntawv xa nrog, nyem lub pob "Add Attachments" (tsis txhob siv "paperclip" icon hauv Adobe Reader).Yog tias koj siv lub cim "paperclip" hauv Adobe Reader, cov ntawv txuas yuav tsis tau txais ua ke nrog cov ntawv thov.

6. Lus nug:  Puas yog peb tuaj yeem ua ntawv thov ua ntej muaj Unique Entity Identifier (UEI) thiab SAM.gov kev sau npe?

Lus teb:  Tsis yog, koj yuav tsum xub muaj koj tus npawb UEI txhawm rau sau npe hauv SAM.gov.Txhawm rau thov ua ib lub koom haum, koj yuav tsum muaj SAM tus as qhauj.

7. Lus nug:  Puas yog kuv puas yuav tsum tau rau npe nkag ua ntej kuv tuaj yeem pom cov cai ntawm daim ntawv thov nyiaj pab?

Lus teb:  Tsis yog, koj tsis tas yuav rau npe nkag hauv Grant.gov los saib lub cib fim thiab rub nws tawm.Txawm li cas los xij, koj yuav tsum tau rau npe nkag txhawm rau thov.

8. Lus nug:  EBiz POC puas yog ib tus neeg hauv kuv lub koom haum los sis tsoom fwv cov neeg ua hauj lwm?

Lus teb:  EBiz POC yog ib tug tswv cuab ntawm koj lub koom haum thiab feem ntau yog tus neeg saib xyuas kev lag luam. eBiz POC yog ib qho uas tso npe rau lub koom haum hauv SAM. eBiz POC ua lub luag hauj lwm rau kev koom tes thiab muab lub luag hauj lwm rau txhua tus neeg thov rau npe hauv Grants.gov sawv cev ntawm lub koom haum.

9. Lus nug:  EBiz POC thiab AOR puas yog tib tus neeg?

Lus teb:  Yog.Nyob rau qhov ntawd, koj tseem yuav tau muaj ob tus as qhauj/ntaus npe nkag. ib tus yuav muaj rab peev xwm ua hauj lwm rau ib yam.

10. Lus nug:  Puas yog lub koom haum tuaj yeem muaj ntau tus EBiz POC?

Lus teb:  Tsis yog, koj tuaj yeem muaj ib tus EBiz POC nkaus xwb tab sis yuav muaj ntau tus AOR.

11. Lus nug:  Kuv yuav hu rau Grants.gov li cas yog tias muaj teeb meem nrog kuv kev tso npe?

Lus teb:  Koj tuaj yeem tiv tauj rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab los ntawm kev xa e-mail support@grants.gov los yog hu xov tooj 1-800-518-4726. koj kuj tuaj yeem siv Qhov link Pab Cuam Tus Kheej los nrhiav cov lus teb rau cov lus nug uas ib txwm muaj.

SAM Kev Rau Npe Nkag

1. Lus nug:  Yog tias peb twb muaj UEI lawm, peb puas tuaj yeem mus ncaj nraim rau SAM.gov?

Lus teb:  Yog. kev sau npe SAM tuaj yeem siv sij hawm txog 2 lub lim tiam, thiab feem ntau ntev dua, kom ua tiav yog li sau npe ntxov.Tshawb xyuas SAM.gov lub vev xaib rau cov txheej txheem nkag mus ntxiv.

2. Lus nug:  Yog tias kuv twb muaj tus as qhauj SAM.gov lawm, puas yog kuv yuav tau ua lwm yam ntxiv?

Lus teb:  Yog lawm, koj yuav tsum paub tseeb tias koj tus npawb SAM.gov yog hloov tshiab.Yog tias tus as qhauj tas sij hawm, koj yuav tsum rov ua dua koj tus as qhauj ua ntej thov.

3. Lus nug:  Puas yog kuv yuav tsum tau them nyiaj los qhib SAM.gov tus as qhauj?

Lus teb:  Tsis yog, sau npe thiab rov ua dua ib tus as qhauj SAM.gov yog ua pub dawb xwb.Yog koj tau txais ntawv ceeb toom txog yuav tsum tau them nyiaj rau kev ua dua tshiab koj tus as qhauj nco ntsoov tias nws yuav yog SCAM thiab yuav tsum tau hais qhia rau cov chaw hauj lwm uas tsim nyog.

4. Lus nug: Yuav ua li cas thiaj li tsis pub muaj kev xa ntau zaus sib tshooj?

Lus teb: Thaum tus neeg thov tuaj yeem xa daim ntawv thov sib npaug ua ntej hnub kawg ntawm daim ntawv thov, AMS yuav lees txais daim ntawv thov raug lees paub zaum kawg uas tau xa hauv is lev thos niv los ntawm Grants.gov ua qhov kev xa tawm zaum kawg.

Cov Neeg Pej Xeem thiab Cheeb Tsam

1. Lus nug: Puas yog thaj chaw pab cuam ntawm Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam txwv tsuas yog rau thaj chaw nyob sib puab ciam xwb?

Lus teb: Tsis yog, raws li RFA ntu 1.4 hais, cov cheeb tsam tsis tas yuav tsum muaj thaj chaw sib puab ciam.  Tshooj 1.4 ntawm RFA hais tias, "cov neeg thov yuav tsum suav nrog cov ntsiab lus piav qhia tias vim li cas cheeb tsam no thiaj tau txais txiaj ntsig los ntawm USDA Lub Chaw Hauj Lwm Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam... cov neeg thov yuav tsum teev meej cov thaj chaw xaiv ua ntej uas lawv yuav muab kev pab nyob rau hauv lawv daim ntawv thov hauv cheeb tsam uas yuav piav qhia tias yog qhov xav tau siab, cov zej zog tsis tau txais kev pab dhau los uas tau muaj kev puas tsuaj los ntawm kev kis tus kab mob thoob ntiaj teb."Cov ntawv thov los ntawm ob qho cov uas txuas ntxiv thiab cov tsis yog txuas ntxiv hauv cheeb tsam yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv qhia meej rau lawv cheeb tsam, uas yuav suav nrog cov zej zog ntsig txog cov pej xeem, kev loj hlob hauv cheeb tsam, huab cua hloov pauv, thiab lwm yam. yog tias muaj ntau cov ntawv thov uas nyob rau hauv tib cheeb tsam thiab tuaj yeem suav sau cov kev pab rau thaj chaw dav thiab tsis tu ncua, USDA yuav qhia kom cov neeg thov sib koom tes ua ke los tsim ib lub chaw pab cuam muaj txiaj ntsig dua los pab tau cov neeg pej xeem coob dua.

2. Lus nug: Puas yog tias cov muab kev pab cuam fab txuj ci yuav tsum yog neeg nyob rau hauv cheeb tsam hauv Lub Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam?

Lus teb: Yog lawm, USDA lub hom phiaj yog los nqis peev hauv kev tsim kom muaj peev xwm txhim kho mus tas li hauv cheeb tsam yog li tus neeg thov yuav tsum suav cov muab kev Pab Cuam Fab Txuj Ci uas muaj keeb kwm dhau los pab rau hauv cheeb tsam thiab yuav tsum tseem nyob rau hauv cheeb tsam uas yuav los muab kev pab cuam cuam.Lub chaw hauj lwm kuj tseem yuav muaj rab peev xwm los ua ntawv cog lus nrog lwm cov khoom haum yam tsis tas yog neeg nyob hauv lub cheeb tsam rau cov kev pab tshwj xeeb xws li kev nthuav tawm ntawm cov rooj sib tham los yog kev tsim cov kev qhia paub tshwj xeeb uas muaj los qhia rau yam uas xav tau tshwj xeeb hauv cheeb tsam.

Lwm yam ntxiv

1. Lus nug: Qhov sib txawv ntawm qhov nyiaj pab thiab daim ntawv cog lus koom tes yog dab tsi?

Lus teb: Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam yuav ua hauj lwm los ntawm kev pom zoo nrog USDA. hauv daim ntawv cog lus koom tes, raws li teev tseg los ntawm 2 CFR 200.24, lub koom haum pab nyiaj muaj kev koom tes hauv kev txhim kho thiab kev ua tiav ntawm txoj hauj lwm pab cuam cov dej num.Qhov no yog piv rau qhov nyiaj pab, raws li tau teev tseg ntawm 2 CFR 200.24, qhov uas lub koom haum pab nyiaj muab kev saib xyuas thiab soj qab xyuas, tab sis tsis koom ncaj qha rau hauv qhov kev txhim kho los sis kev nqis tes ua.  AMS cia siab tias yuav koom tes nrog kev txhawb nqa kev ua hauj lwm ntawm Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam.

2. Lus nug: Puas yog tus thawj sau ntawv thov muaj lub luag hauj lwm rau kev tswj hwm tus tsim ua lag luam cov nyiaj pab me?

Lus teb: USDA tseem tsis tau sau ib txoj hauv kev rau tus neeg thov nyiaj pab los tswj hwm tus tsim ua lag luam cov nyiaj pab me.Tus neeg thov kev pab cuam ua lub luag hauj lwm rau saib xyuas cov kab ke tswj hwm kev nyiaj txiag kom ncaj ncees thiab yuav ua hauj lwm nrog USDA los txhim kho cov txheej txheem rau kev txiav txim siab cov nyiaj pab thiab yuav ua li cas cov nyiaj pab me thiaj li yuav raug soj qab xyuas.USDA yuav ua hauj lwm nrog cov neeg thov uas tau txais nyiaj pab txog cov kab ke ua kom ntseeg tias cov chaw xav tau tshwj xeeb hauv cheeb tsam tau txais kev pab thaum muab cov kev saib xyuas tseem ceeb txaus.

Cov lus nug ntxiv 10/13/2022

3. Lus nug: Thaum twg lub sij hawm ua hauj lwm rau Cov Chaw Lag Luam Khoom Noj Hauv Cheeb Tsam mam pib?

Lus teb: Lub sij hawm ua hauj lwm yuav raug txiav txim siab thaum tsim cov ntawv cog lus koom tes vim tias tsis muaj hnub pib ua hauj lwm rau lub sij hawm no. Cov no yog cov ntawv cog lus sib koom tes thiab tsis yog nyiaj pab, yog li lawv tsis ua hauj lwm raws li lub sij hawm teem tseg.

4. Lus nug: Qhov no puas yuav yog daim ntawv cog lus thov them nyiaj rov qab-tsuas yog daim ntawv cog lus kev koom tes los yog tuaj yeem muaj kev them nyiaj ua ntej tau?

Lus teb: Txhawm rau tsim kom muaj vaj huam sib luag zoo tshaj plaws, cov qauv kev pom zoo ntawm kev sib koom tes tam sim no tso cai rau kev them nyiaj ua ntej thiab nqi zog ua ntej. 2 CFR 200.305 hais tias, "Lub koom haum uas tsis yog Tsoom Fwv yuav tsum tau them ua ntej, muab nws cov kev tswj hwm los sis qhia pom tias mob siab rau tswj hwm tag nrho ob qho kev sau cov txheej txheem uas txo qis lub sij hawm thaum xa cov nyiaj pab thiab tsis tau txais kev them los ntawm cov chaw hauj lwm uas tsis yog tsoom fwv, thiab cov kab ke tswj hwm nyiaj txiag uas ua tau raws li cov qauv txheej txheem rau cov kev tswj hwm nyiaj txiag thiab ua lub luag hauj lwm los tsim rau ntu no. kev them nyiaj ua ntej rau ib lub koom haum uas tsis yog tsoom fwv yuav tsum txwv rau tus nqi tsawg kawg uas xav tau thiab raws li lub sij hawm hauv kev ua raws li qhov tseeb, xav tau nyiaj sai kiag tam sim ntawm cov koom haum uas tsis yog tsoom fwv hauv kev ua hauj lwm txhawb rau lub hom phiaj ntawm qhov kev pab los sis txoj hauj lwm pab uas tsim nyog... ”Cov ntaub ntawv ntau ntxiv tuaj yeem nrhiav pom hauv Tshooj 4.6.4 ntawm RFA thiab hauv 2 CFR 200.305.